Nyhetsbrev

For å motta nyhetsbrev!

Meld deg på nyhetsbrev fra Eurofoto/Japan Photo Holding Norge AS og motta informasjon om spennende nyheter og eksklusive tilbud.

Sluttbrukervilkår for Eurofoto. Gjeldende fra 1.10.2017

 

Vilkår - Registrering

 

1. Generelt

Fototjenesten eies og vedlikeholdes av Japan Photo Holding Norge AS (under kalt JP).
Avtalevilkår for tjenesten består av generelle vilkår og kjøpsvilkår (lenger nede på siden), dersom annet ikke er skriftlig avtalt.

2. Registrering/personopplysninger.

 

Registrering hos JP er gratis og uten kjøpsforpliktelser.
På registreringssiden fyller du ut nødvendige adressedata.

For å få tilgang til din brukerkonto på www.eurofoto.no må du registrere brukernavn (dvs. gyldig e-postadresse). Du må også definere personlig passord.

Du kan når som helst endre dine personopplysninger i din profil. Det er ønskelig at personopplysninger blir kontrollert og oppdatert av kunde minst 1 gang per år for å sikre at informasjon og ordrer blir levert til rett person/adresse.

Du kan også velge om du ønsker å motta informasjonsbrev med informasjon om spesialtilbud samt informasjon om nye tjenester. Vi krever at du mottar minst ett nyhetsbrev.

Alle kunder vil kunne motta driftsmeldinger fra oss. Disse meldingene inneholder informasjon/endringer som er sentral(e) for bruk av tjenesten. Antallet driftsmeldinger begrenses til et minimum.

En kunde har ansvar for å forvare sitt passord på samme måte som man oppbevarer pin-kode til sitt bankkort, slik at det ikke kommer i uvedkommendes besittelse.

Alle bestillinger foretatt med en kundes brukernavn og passord anses foretatt av kunden, som da blir ansvarlig for ordren.

JP sitt kunderegister er konfidensielt. JP er ansvarlige for alle personlige opplysninger som lagres ved registrering, kjøp av produkter og opplasting av digitale bilder ved produktbestilling.

JP forplikter seg til å ikke selge opplysninger i registeret til tredjepart uten at det gis samtykke fra kunden. En kunde aksepterer dog at JP må gi nødvendige opplysninger til tredjepart for håndtering av utestående fordringer. JP retter seg etter personopplysningslovens §31 og har innmeldt sin virksomhet til Datatilsynet.
Du kan også når som helst be om å bli slettet fra vår kundedatabase og samtidig be om at eventuelle digitalbilder på fotokontoen skal slettes.

Personopplysningene vil kunne benyttes så lenge du er aktiv bruker hos Eurofoto. De vil bli oppbevart inntil du sletter opplysningene selv eller ber om at de blir slettet.

E-postadressen utgjør, sammen med passordet, din brukeridentifikasjon hos JP. Dersom du glemmer passordet ditt, kan du etterlyse dette her. Du kan også kontakte oss på telefon 57 88 35 00 (man-fre 08:00-22:00, sønd. 14:00-22:00).

3. Digitalbilder

Avtalevilkår for digitalbilder gjelder for digitale bilder lastet opp til tjenesten for bestilling av fotoprodukter og som er knyttet til brukerens konto.

3.1. Eurofoto sine rettigheter, plikter og ansvar

Ved å registrere seg som bruker av EFs tjenester gir kunden JP tillatelse til å laste opp/ned kundens digitale bilder fra en maskin til en annen maskin i EFs produktmiljø, i den hensikt at JP skal kunne fremkalle, skrive ut og sende ferdige produkter av digitale bilder i posten til kunden selv eller ønsket leveringsadresse.

Foruten eierrettigheter som nevnt annet sted, er JP eier av alle rettigheter knyttet til innholdet på www.eurofoto.no, herunder copyright, varemerkebeskyttelse og annet immaterielt innhold beskyttet av lov.

JP forplikter seg til ikke å benytte en kundes digitalbilder i forbindelse med markedsføring med mindre JP innhenter kundens skriftlige eller elektroniske forhåndssamtykke. Vi forbeholder oss retten til å bruke innsendte bidrag til fotokonkurranser til markedsføring av tjenesten, der dette er spesifisert i konkurransevilkår, uten kompensasjon.
JP forplikter seg til etter beste evne å sørge for at tjenesten fungerer. JP garanterer imidlertid ikke på noen måte for tjenestens funksjon til enhver tid. JP kan ikke på noen måte holdes ansvarlig for en kundes tap som følge av funksjonsfeil, med unntak av det tap som dekkes etter vilkårenes neste punkt, eller tap som følge av forsettlige handlinger foretatt av personale ansatt i JP.

(Tjeneste sikker lagring avsluttes og etter 31.12.2018 vil ingen bilder lenger bli lagret. JP anbefaler alle kunder å benytte www.cewemyphotos.com til lagring av bilder. Ved bestilling av bildeprodukter på Eurofoto kan bilder hentes direkte fra CEWEMYPHOTOS): JP tilbyr lagringsplass til kundens bilder/album og kopi av disse iht vilkår under punkt 3.2 (se under), men kan ikke holdes ansvarlig for eventuelle tap som følge av sletting eller forandring i slike album.
Dersom digitalbilder blir slettet som følge av en hvilken som helst feil hos JP, er EFs ansvar begrenset til det beløp kunden har betalt for innscanning av de slettede digitalbilder (gjelder kun hvis bildene er scannet hos EF). JP har intet ansvar for indirekte økonomisk tap for kunde utover dette.

JP har intet ansvar for innholdet i en kundes bilder på www.eurofoto.no. Se eget punkt om dette lenger nede i dokumentet.

Japan Photo Holding Norge AS forbeholder seg retten til å endre både brukervilkår og kjøpsvilkår på hvilket som helst tidspunkt, uten skriftlig melding til hvert enkelt medlem/kunde.

3.2. Lagring og sikkerhet. Lagringsavgift. [Avsluttes]

Kunder kan ikke lenger lagre sine bilder hos Eurofoto. JP anbefaler å lagre alle digitale bilder hos CEWEMYPHOTOS.COM, ved bestilling av bildeprodukter hos Eurofoto kan man bruke bilder lagret på CEWEMYPHOTOS.

 Alle kunder får tilbud om å flytte bilder lagret hos Eurofoto til CEWEMYPHOTOS uten kostnad. For kunder som har lagrede bilder i album hos www.eurofoto.no, gjelder følgende vilkår inntil avtaler utløper (senest 31.12.2018)

a) Bilder som lastes opp til Eurofoto kan lagres i 90 dager gratis regnet fra opplastingsdato.

b) Dersom kunden vil lagre bildene utover 90 dager må han enten betale lagringsavgift eller gjøre et kjøp hos Eurofoto.

c) Et kjøp gir fri lagring i 12 måneder fra kjøpsdato. Det gis imidlertid ikke refusjon for allerede påløpt eller betalt lagringsavgift.

d) Gjeldende årsavgift for lagring oppgis på Eurofoto sine nettsider.

e) Dersom ikke kunden innen 90 dager betaler avgift eller gjør kjøp vil bildene bli utilgjengeliggjort og satt i karantene.

f) Karanteneperioden varer i 180 dager.

g) I karanteneperioden kan kunden velge å få bildene tilbakeført mot å betale en tilbakeføringsavgift.

h) Etter karanteneperioden vil bildene bli fysisk slettet.

i) Avgifts- eller kjøpsplikten gjelder også for å fortsette å lagre bilder som ble lastet opp før lagringsavgiften ble innført.

JP garanterer at digitalbilder lagres sikkert og passordbeskyttet, og at digitalbildene behandles konfidensielt av autorisert personale hos JP. Alle digitalbilder har i tillegg en backup-kopi hos JP.

3.3. Kundens rettigheter, plikter og ansvar

Etter at kunden har registrert seg som bruker, har kunden rett til å:
a) se på digitalbilder i egne album  (gjelder kun for kunder som innehar lagringsavtale på bilder, tjenesten avsluttes senest 31.12.2018)
b) endre digitalbilder i egne album (gjelder kun for kunder som innehar lagringsavtale på bilder, tjenesten avsluttes senest 31.12.2018)
c) bestille kopier (eller andre produkter) av digitalbilder som lastes opp gjennom produkteditorer.
d) flytte digitalbilder fra EFs lagringsmedium til f.eks. kundens egen PC (gjelder kun for kunder som innehar lagringsavtale på bilder, tjenesten avsluttes senest 31.12.2018)
f) slette digitalbilder i eget album (gjelder kun for kunder som innehar lagringsavtale på bilder, tjenesten avsluttes senest 31.12.2018)

Alle bestillinger, flyttinger eller slettinger foretatt med en kundes brukernavn og passord anses foretatt av kunden, og kunden blir ansvarlig for bestillingsordren.

JP har intet ansvar for sletting, som nevnt i bokstav f ovenfor, initiert og foretatt av kunden. Av sikkerhetsmessige årsaker kan JP likevel ha kopi av slettede digitalbilder i inntil 180 dager etter sletting er foretatt av kunde. (gjelder kun for kunder som innehar lagringsavtale på bilder, tjenesten avsluttes senest 31.12.2018)

En kunde som har registrert seg som bruker er selv ansvarlig for innholdet i bilder lastet opp til www.eurofoto.no. Gjennom godkjennelse av avtalevilkårene aksepterer kunden å ikke laste opp eller distribuere bilder med innhold som
a) bryter norsk lov eller forskrift, og/eller
b) kan oppfattes som støtende, truende eller ærekrenkende av andre, og/eller
c) inneholder virus eller andre dataprogram som kan skade eller legge beslag på data eller personopplysninger.

Ved opptreden i strid med bokstav a-c ovenfor, har JP rett til å, med umiddelbar virkning, utestenge kunden fra EFs internett-tjeneste og å slette alt innhold på kundens nettkonto, samt anmelde og overlevere innholdet på kundens nettkonto til politi eller påtalemyndighet.

Kunden forsikrer at denne innehar alle immaterielle rettigheter, herunder full bruksrett, og at det ikke er nødvendig å innhente samtykke fra tredjemann for å laste opp digitalbilder til album på www.eurofoto.no. 

3.4. Kundeforholdets varighet

Kundeforholdet gjelder fra kundens mottakelse av elektronisk registreringsbekreftelse med brukernavn, til JP mottar kundens elektroniske oppsigelse av kundeforholdet. 
JP kan i tillegg avslutte kundeforholdet ved skriftlig eller elektronisk melding til kunde, dersom kunden har misligholdt sin betalingsforpliktelse.

3.5. Avsluttende bestemmelser

JP har intet ansvar for innhold, oppetid, funksjonalitet m.v. på websider som er knyttet til www.eurofoto.no gjennom linker.

4. Priser

Gjeldende produktpris og lagringsavgift er den som er oppgitt i prislisten på www.eurofoto.no den dagen kunden avgir sin bestilling eller betaler avgift.
Samtlige priser er angitt i norske kroner og inkluderer mva. JP forbeholder seg retten til løpende å forandre sine priser. JP reserverer seg mot åpenbart feilaktige priser.

Kunder som ved registrering har fått tildelt gratis bilder for å teste tjenesten har normalt tilgang til disse i 12 måneder etter siste innlogging.

På alle bestillinger, også av gratis bilder, tilkommer ekspedisjonsgebyr og porto. Oversikt over porto og ekspedisjonsgebyrer får kunden i handlekurven.

5. Angrerett - (jfr. angrerettsloven av 21.desember nr.105 2000)

Forbruker kan gå fra avtalen uten å oppgi noen grunn innen 14 dager etter at selger har oppfylt sin opplysningsplikt iht. angrerettsloven og varen og angrerettskjema er mottatt. Dersom selger ikke oppfyller sin opplysningsplikt, eksempelvis ved å unnlate å overlevere det obligatoriske angrefristskjema senest ved levering av varen, utvides fristen til tre måneder.

Forbruker må gi melding til selger dersom angreretten benyttes. Fristen anses overholdt dersom meldingen er sendt innen fristens utløp (10 dager etter mottatt leveranse). Det stilles ikke formkrav til meldingen, men denne bør av bevismessige årsaker være skriftlig.

Dersom vilkårene for angrerett er oppfylt, plikter selger å tilbakeføre alle faktiske kostnader som er belastet forbruker. Returkostnader må imidlertid forbruker bære, med mindre selger har misligholdt avtalen eller selger i henhold til avtalen har levert en erstatningsvare, fordi den bestilte vare ikke var tilgjengelig.

Returporto bekostes av kunden. Retur må ikke sendes i postoppkrav. Ved sending fra kunde til JP er kunden ansvarlig dersom varen skades eller forsvinner under transport.

Forbruker skal ha mulighet til å se og undersøke varen før han bestemmer seg for om han vil fastholde kjøpet. Enkelte varer kan undersøkes og prøves uten at det dermed skjer noen endring i varens verdi eller beskaffenhet. Selv om originalemballasjen er brutt vil forbruker kunne ha en angrerett.

Det krav vi stiller er at varene returneres i tilnærmet samme stand og mengde og da helst i originalemballasjen.

Det er ikke angrerett på spesialtilvirkede fotografier og/eller på salg utenfor fast utsalgssted når den samlede kontraktssum inkludert frakt- og tilleggskostnader som forbrukeren skal betale er under NOK 300,-.

6. Reklamasjonsrett - (Kjøpsloven av 13.mai nr 27 1988)

Dersom mottatt vare har feil eller mangler, kan kjøper på visse vilkår gjøre gjeldende en rekke mangelsbeføyelser (f.eks. å holde kjøpesummen tilbake, retting, omlevering, prisavslag, heving og erstatning) etter kjøpsloven, jfr. kjl.§§ 30 flg. Dette forutsetter imidlertid at kjøper reagerer innen visse frister. I forbrukerkjøp er reklamasjonsfristen som utgangspunkt to år etter at kjøper mottok varen. Dersom varen eller deler av varen er ment å vare vesentlig lenger enn to år, utvides reklamasjonsfristen til fem år. I praksis gjelder dette de fleste kamera med salgspris over 500 kr og fotoalbum.

Det må gis melding til selger innen rimelig tid etter at kjøper oppdaget eller burde oppdaget mangelen. Det stilles ingen formkrav ved reklamasjon, men av bevismessige grunner bør meldingen gis skriftlig. Det bør fremgå av meldingen (reklamasjonen) hvilke mangelsbeføyelser kjøper ønsker å gjøre gjeldende. Ved reklamasjoner som skyldes feil eller mangler ved produktet, skal tjenesteyter - her Eurofoto - bære alle kostnader forbundet med kjøpet, herunder utgiftene til returtransport.

7. Betalingsbetingelser

Ordrer som sendes hjem til kunde betales via KLARNA (kredittkort, faktura eller delbetaling) til KLARNA sine til enhver tid gjeldende vilkår.

Ordrer som hentes i en av Japan Photo sine butikker betales i butikk.

Alle varer/produkter forblir JP sin eiendom inntil full betaling foreligger.
JP forbeholder seg retten til å sende enhver ordre i postoppkrav/forhåndsbetaling.
Kun personer som har fylt 18 år og er myndige kan handle hos JP.

Innlagt kjøpsordre er bindende. Når kjøpsordre er registrert hos JP, vil kunden kort tid etterpå motta en ordrebekreftelse på e-post. Kunden forplikter seg til å kontrollere sin e-post regelmessig etter bestilling. Ved uteblivelse av ordrebekreftelse må det gis beskjed via e-post til post@eurofoto.no.

8. Levering

Alle falske ordreinnleggelser og bedrageriforsøk kan/vil bli politianmeldt.

Det vil normalt gå ca. 5-7 arbeidsdager fra JP har mottatt en ordre til kunden får bildene hjem i postkassen - avhengig av sted og postgang. Bestilles forstørrelser som ikke får plass i postkassen, eller lokalt hentested

Uavhentede varer vil bli belastet med et returgebyr.
Ved bestilling av flere produkter kan leveransen bli delt på to eller flere forsendelser (f.eks. ved forstørrelser).

Alle varer sendes som Pakke i postkassen, A-post eller som Servicepakke om ikke annet er avtalt. Hvis leveransen ikke er mottatt innen 7 (syv) arbeidsdager fra ordrebekreftelse er mottatt fra JP, må kunden ta kontakt per e-post til post@eurofoto.no eller på telefon 57 88 35 00. JP vil da prøve å etterspore leveransen. Kunden plikter også å kontakte sitt lokale postkontor med spørsmål om oppbevaring. Er leveransen ikke å spore, vil JP så vidt mulig sende kunden erstatningsvare.

9. Skade

Utover det som er nevnt ovenfor, påtar ikke JP seg ytterligere ansvar for eventuelle forsinkelser og feil. Unntatt er handlinger begått med forsett eller grov uaktsomhet. JP påtar seg aldri ansvar for indirekte skader eller følgetap.

10. Tvister

Tvister mellom deg som kjøper og Japan Photo skal behandles av Oslo Tingrett etter gjeldende norske lover.